CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HAKKI ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı:

Referans Alınan Uluslararası Çerçeve: Çalışma grubu, “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Engelli Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve ilgili uluslararası sözleşmelerin tavsiye kararları” doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları, devletlerin taraf olduğu, aşağıda sıralanan pek çok uluslararası belgeyle düzenlenmiş haklardır. Aşağıda belirtilen uluslararası insan hakları sözleşmeleri ışığında cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı alanında çalışmalar gerçekleştirmek.

a) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948)
b) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) (1979)
c) Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989)
d) İnsan Hakları Dünya Konferansı Bildirgesi (1993)
e) Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Sonuç
Bildirgesi (Kahire, 1994)
f) Dördüncü Dünya Kadın Konferansı (Pekin,1995)
g) Pekin+5 Birleşmiş Milletler Genel Kurul Özel Oturumu (2000)
h) Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) (2011)
i) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (2015)
j) Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi 12. madde. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Hakkı Üzerine Yorum No 22 (2016)
k) Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD 25) Nairobi
Zirvesi (2019)

 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hak alanında yaşanan hak ihlallerini izlemek ve savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında uluslararası iyi uygulamaları takip etmek ve bu alanda diyalog çalışmaları yürütmek, programlar düzenlemek,
 • Çocuk Evlilikler ve Adölesan Dönem Gebeliklerde Kadın ve Kız Çocukların Sağlık Hakkına Erişimi alanında programlar düzenlemek,
 • Üyesi olduğumuz CİSÜ Platformu ve paydaşlarımız ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek,
 • CSÜS haklara erişimleri güçlendirmek amacıyla kampanyalar düzenlemek,
 • CSÜS çalışmaları kapsamında temel kavramlar atölyesi düzenlemek ve bu alanda kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Çalışma grubu üyelerinin belirleyecekleri alanlarda belirli periyodlarla çevrimiçi/ yüz yüze/hibrit şekillerde programlar düzenlemek,
 • Konu ile ilgili akademik, bilimsel ya da görüş yazıları ile politika notları yayınlamak.

 

KİLİT GRUPLARIN SAĞLIK HAKKINA ERİŞİMLERİNİN GÜÇLENMESİ ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı:

Referans Alınan Uluslararası Çerçeve: Çalışma grubu, “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Engelli Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve ilgili uluslararası sözleşmelerin tavsiye kararları” doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

 • Uluslararası/ ulusal ve yerel mevzuat kapsamında kilit grupların sağlık hakkına erişimlerinin güçlenmesine yönelik savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Kilit grupların sağlık hakkına erişebilirliğini arttırmak için dijital sağlık uygulamalarını takip etmek, alandaki iyi uygulamalar özelinde çalışmalar gerçekleştirmek ve sağlıkta tele-medicine yaklaşımını hak odaklı bir şekilde ele almak,
 • Birleşmiş Milletler hukuku içerisinde yer alan EPİ (Evrensel Periyodik İzleme) raporları kapsamında Türkiye’de kilit grupların sağlık hakkına erişimlerini analiz etmek ve bu alanda bilgi notları, politika önerileri ve yayınlar hazırlamak,
 • MİSP: Afet ve Kriz Dönemlerinde İlk Yardım Paketi ve Kadının Sağlık Hakkına Yaklaşım konusunda programlar geliştirmek ve başta yerel yönetimler olmak üzere afet ve kriz dönemlerinde kilit grupların sağlık hizmetlerine ve haklarına erişmeleri için savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Referans alınan uluslararası çerçeve ışığında kilit grupların sağlık hakkı alanında yaşadıkları hak ihlallerini izlemek ve gündem oluşturmak,
 • CEDAW 24 sayılı tavsiye kararında yer alan konular ışığında izleme ve savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Kadınlar başta olmak üzere tüm kilit grupların, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanları da dahil olmak üzere sağlık hizmetleri, eğitim ve bilgiye erişimleri önündeki tüm engellerin kaldırılması için kapasite geliştirmek programları düzenlemek,
 • Kilit grupların sağlık okuryazarlığı bilgi ve becerilerini geliştirmek için kapasite gelişim programları düzenlemek,
 • Çalışma grubu üyelerinin belirleyecekleri alanlarda belirli periyodlarla çevrimiçi/ yüz yüze/hibrit şekillerde programlar düzenlemek,
 • Konu ile ilgili akademik, bilimsel ya da görüş yazıları ile politika notları yayınlamak.

 

İKLİM EYLEMİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı:

Referans Alınan Uluslararası Çerçeve: Çalışma grubu, Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması (CEDAW) Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi tarafından yayınlanan 37 Numaralı Tavsiye Kararı doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

 • İklim eyleminde toplumsal cinsiyet yaklaşımının ana akımlaşmasına katkıda bulunmak,
 • İklim eyleminde kadınların becerilerinin geliştirilmesine yönelik kapasite geliştirme programları düzenlemek,
 • İklim eyleminde kadın liderliğinin güçlenmesine yönelik uluslararası kurumlarla iş birliği yapmak, programlar geliştirmek,
 • İklim Değişikliği Bağlamında Afet Riskinin Azaltılmasının Toplumsal Cinsiyet Boyutları Hakkında periyodik şekillerde çevrimiçi/yüz yüze/hibrit şekillerde programlar düzenlemek,
 • İklim değişikliği ve afet riskinin azaltılmasına ilişkin politika ve planların oluşturulması, geliştirilmesine, uygulanmasına ve izlenmesine kız çocuklarının ve kadınların katılımlarının teşvik edilmesi için programlar düzenlemek,
 • İklim değişikliğine dayalı afetlerde dahil olmak üzere afetlerde kadınların yaşadıkları hak ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması, bu alanda savunuculuk çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • İklim değişikliği ve afetlerin kadın insan hakları üzerindeki etkisine odaklanarak, afet riskinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konusundaki farklı uluslararası gündem ve tartışmalara tutarlılık, hesap verebilirlik ve karşılıklı olarak güçlendirme yönünden katkıda sağlamak,
 • İş bu metinde bahsedilen uluslararası sözleşmenin ve tavsiye kararlarının taraf devletler ve karar vericilerin tarafından uygulanabilirliğini izlemek ve yerine getirilmesine yönelik savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek.
 • İklim değişikliği ve sağlık hakkı tematik alanında farklı kilit grupların (kadınlar, engelliler, göçmenler, gençler, LGBTİ’ler) haklara erişimlerinin güçlenmesine yönelik programlar düzenlemek ve bu alanda akademik raporlar, politika belgeleri ve bilgi notları yayınlamak
 • Konu ile ilgili akademik, bilimsel ya da görüş yazıları yayınlamak.