• Temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak ve ana akımlaştırmak,
 • Her türlü şiddeti, ayrımcılığı ve nefret söylemini reddetmek,
 • Hak temelli yaklaşımı benimsemek,
 • Üretken, çözüm ve sonuç odaklı olmak,
 • Özel hayatın gizliliğine saygı duymak,
 • Katılımcılığı ön plana almak,
 • Çok disiplinli bir anlayışla hareket etmek,
 • İç ve dış iletişimde açıklığı benimsemek,
 • Karşılıklı iş birliği ve diyalog sürecine önem vermek,
 • Sosyal dahil etme yaklaşımını benimsemek,
 • Sosyal etki odaklı düşünme,
 • Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır.
 • Kimse dil, din, inanç, vb. özelliklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz.
 • Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur.
 • Saydamlık ve hesap verebilirlik temel ilkedir.
 • Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik ve güncellik gözetilir.
 • Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir.
 • Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir. Karşılıklı nezaket ve saygı esastır.
 • Hak temelli yaklaşım öncelikli olarak bireylerin ihtiyaçları ve menfaatleri
  doğrultusunda hareket edilir.
 • Cinsiyete dayalı ayrımcılık reddedilir ve cinsiyet eşitliği her düzeyde ana akım hale
  getirilmesine yönelik alanlar yaratılır.
 • “Ben” odaklı değil, “Biz” odaklı düşünmeye değer verilir.
 • Sürekli eğitime ve kişisel gelişime önem verilir.
 • Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir.
 • Tüm paydaşlarla iyi ilişkilerin kurulması esastır.
 • Yolsuzluk, usulsüzlük, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir.
 • Katılımcı bir yaklaşımla kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.