Toplumsal cinsiyet eşitliği, insan onuruna saygı, hesap verilebilirlik, katılım ve kadınların güçlenmesi normları temelinde, hiçbir kadının sağlık hakkına erişiminde geride bırakılmaması için bir araya geldik.

Sağlık hakkının uluslararası sözleşmelerle tanınması, devletlere sağlığın korunması, geliştirilmesi, sağlıklı olmaya engel olan koşulların ve etmenlerin ortadan kaldırılması ve insanların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması konusunda belirli yükümlülükler getirmiştir. Sağlık alanında geliştirilen normlar, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve bu alanda çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından kabul edilmiş, uluslararası mevzuat ile güvence altına alınmış temel değerlerdir. Sözü edilen değerlerin yasalarla korunması ve hayata geçirilmesi, devletlerin sorumluluğudur. 

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği, kadının sağlık hakkının yaşamın her dönemini kapsayacak biçimde ele alınmasını, toplumsal cinsiyet bakış açısının sağlık alanında ana plan ve politikalara entegre edilmesini, kadının sağlık ve insan hakları uygulamalarına “somut” olarak katkıda bulunarak kadınları sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin yürütülmesi için ana aktör olarak güçlenmesini sağlamak amacıyla Mart 2022 tarihinde İzmir’de akademisyen, uzman hemşire, ebe, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, mimar, avukat, grafik tasarımcı, sivil toplum uzmanının yer aldığı multidisipliner bir ekip tarafından kurulmuştur.

Dernek, tüzüğünde yer alan çalışma konularına ve misyonuna uygun olarak; Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkı Çalışmaları, İklim Eylemi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kilit Grupların (yaşlılar, engelliler, çocuklar, kadınlar, mülteciler, LGBTİ bireyler) Sağlık Hakkına Erişimi” alanlarında faaliyet göstermektedir.